Lustige Hundefotos

Name des Tieres: 
Ute 30 Knott
Rasse: 
Kleinspitz